Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică urmărește să-ți ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la tine sau pe care ni le pui la dispoziție prin prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi.

Te invităm să citești cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele tale cu caracter personal și modul în care le vom utiliza.

1. CINE SUNTEM

Operatorul de date este SC PICTURISE VISUAL THINKING SRL (folosind titulatura The Liberated Voice Romania în cele ce urmează), persoană juridică romană ce desfășoară activități profesionale în domeniul educației experiențiale (alte forme de învățământ), cu sediul social în Aleea Ion Agârbiceanu 3-11, Bloc B, ap. 125, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1483/05.02.2018, cod fiscal 38797789, telefon +40749 159 051, email paul@theliberatedvoice.ro.

2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRăM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

În procesul de administrare a prezentului site web, The Liberated Voice România va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legatură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu: nume, prenume, data nașterii, adresă dociliu sau poștală, adresa de e-mail, CNP, serie și număr al cărții de identitate, număr de telefon) sau indirect (de exemplu: adresa IP-ul computerului).

Vom prelucra datele cu caracter personal in următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 • transmiterea de invitații la ateliere, evenimente sau întâlniri pentru adulți, organizate de noi sau de terți;
 • transmiterea de informații periodice privind activitatea The Liberated Voice România și a partenerilor săi;
 • comunicarea despre programe educaționale pe care le dezvoltăm.

2.1. Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitezi site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul de operare al computerului tău, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizarii cookie-urilor este să te ajute să ai parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a-ți putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor tale. Drept urmare, în măsura în care ți-ai exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a-ți oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a întelege modul în care interactionați cu conținutul nostru publicitar.

2.2. Comunicări legate de evenimente și activități specifice The Liberated Voice România

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a te ține la curent cu noutăți din activitatea noastră. Acestea pot include:

 • invitații la ateliere, evenimente sau întâlniri pentru adulți;
 • informații periodice privind activitatea The Liberated Voice România și a partenerilor săi;
 • comunicarea despre programe pe care le dezvoltăm.

Dacă te înscrii la un program The Liberated Voice România, vom prelua o parte din datele tale personale în vederea păstrării legăturii pe durata pregtirii și desfășurării programului la care te-ai înscris. De asemenea, vom folosi o parte din datele tale personale pentru a emite facturi aferente serviciilor achitate de tine.

Luarea deciziilor in mod automat si crearea de profiluri in mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire in prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, precum crearea de profiluri.

3. CUI DIVULGAM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, The Liberated Voice România utilizeaza serviciile mai multor parteneri, la rândul lor operatori de date:

 • Mailchimp (serviciu de creare și transmitere newslettere);
 • JotForm (serviciu de creare, administrare și operare formulare de înscriere);
 • Dropbox (serviciu de stocare a datelor în cloud);
 • Xservers (furnizorul de servicii de hosting);
 • Stirix (firma de contabilitate).

Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu The Liberated Voice România, cum ar fi societăți care asigură întreținerea tehnică, dezvoltarea website-ului, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise către terți și în următoarele situații:

– autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor firmei, care solicită furnizarea de informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă;
– pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor firmei sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată;
– terți achizitori, în măsura în care activitatea firmei ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:

 1. În scopul navigarii pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal catre furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întretinere a site-ului nostru web;
 2. Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare;
 3. Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru;
 4. Pentru realizarea de sondaje sau strângerea de păreri de la clienți, putem utiliza datele furnizate pentru a te contacta prin intermediul emailului, telefonului sau a adresei poștale.

4. CÂT TIMP STOCĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele tale cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară atingerii scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care The Liberated Voice România va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele tale cu caracter personal în alte scopuri, vei fi informat în mod corespunzator în acest sens.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

 1.  Navigarea pe site-ul web și utilizarea cookie-urilor — 3 ani
 2. Comunicări legate de evenimente și activități specifice The Liberated Voice România — pana la dezabonare:
  • invitații la ateliere, evenimente sau întâlniri pentru adulți;
  • informații periodice privind activitatea The Liberated Voice România și a partenerilor săi;
  • comunicarea despre programe pe care le dezvoltăm.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar The Liberated Voice România nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

5. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VARSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în aceasta Politica exclud persoane care au sub 16 ani. La nevoie, utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării se face doar în baza consimțământului părinților/reprezentanților legali ai acestora, prin acceptul condițiilor de față de fiecare dată când completează un formular care necesită introducerea unor astfel de date confidențiale.

6. SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR

Prin prezenta te informăm că The Liberated Voice România evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

7. REFUZUL PRELUCRĂRII DATELOR ȘI CONSECINTELE ACESTUIA

Ca regulă generala, datele cu caracter personal cerute în scopul realizării de contracte și facturi aferente serviciilor furnizate către tine vor fi prelucrate strict în acest scop. În ceea ce privește datele oferite de tine pentru înscrierea la comunicările realizate de The Liberated Voice România, acestea vor fi prelucrate în scopuri de informare, prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, newsletter, sms etc.) așa cum ai fost informat în momentul semnării acordului de înscriere. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele pentru scopurile mai sus mentionat, atrage neîndeplinirea tuturor obligațiilor aferente.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor tale cu caracter personal, ai următoarele drepturi:

8.1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: ai dreptul de a obține confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

8.2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: ai posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens la paul@theliberatedvoice.ro, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor tale cu caracter personal în cazul în cazul în care:

a). datele nu mai sunt necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal);
b). temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal;
c). persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea
d). datele au fost prelucrate ilegal;
e). ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română.

8.3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: ai dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care:

a) consideri că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
b). prelucrarea este legală, însă dumneavoastră nu doriți să vă folosim datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date;
c). în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastra aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;
d). v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate.

8.4. Dreptul de a-ți retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțămantul, fară însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

8.5. Dreptul de a te opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care te afli, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a te opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

8.6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

8.7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ai furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul tău sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

8.8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a te adresa instanțelor de judecată competente.

9. Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestora, te încurăjăm să utilizezi formularele disponibile la http://www.dataprotection.ro/?page=Modele_de_plangere  pe http://www.dataprotection.ro/  sau să adresezi o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, București, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, în cazul în care dorești să-ți retragi consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, ai posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

10. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către The Liberated Voice România, dupa cum va fi necesar. The Liberated Voice România te va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ai furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

11. CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către SC PICTURISE VISUAL THINKING SRL care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: paul@theliberatedvoice.ro.

SC PICTURISE VISUAL THINKING SRL

Aleea Ion Agârbiceanu 3-11, Bloc B, ap. 125
Sector 3, București

Telefon: 0749 159 051

Email: paul@theliberatedvoice.ro / Web: www.theliberatedvoice.ro